Click for English version
 
> Barnkonventionen
> Skolverket
> Nationell
    Ungdomspolitik
> Internationell
    Ungdomspolitik
 
> Startsidan
Nationell ungdomspolitik - Ungdomsstyrelsen

Det finns viktiga aspekter av ungdomars levnadsvillkor som inte kan formuleras i mål. Inte desto mindre är de viktiga. Regeringen pekar ut fyra perspektiv i ungdomspolitiken som ska utgöra en grund när verksamheter följs upp eller utarbetas (2005):

Ungdomar är en resurs
Ungdomar har unika kunskaper, erfarenheter och värderingar, som är värdefulla för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. Ungdomars resurser måste utvecklas och tas till vara i den offentliga sektorn, i näringslivet, på arbetsmarknaden, genom egna företag och i folkrörelserna. I praktiken innebär detta att ungdomar ska ges inflytande över verksamheter som påverkar dem. Att skapa sådana möjligheter handlar inte bara om innehållet i insatserna utan också om hur insatserna planeras och genomförs.

Ungdomar har rättigheter
Ungdomar ska inte bara ha makt och välfärd för att kunna vara en resurs för samhället. Makt och välfärd är också rättigheter. Ungdomars mänskliga rättigheter ska skyddas och främjas. Ungdomar ska ges social och ekonomisk trygghet, god hälsa och möjlighet till utveckling. De har rätt att vara med och påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort.

Ungdomars självständighet och oberoende ska stödjas
Ungdomstiden kännetecknas av en successiv utveckling mot ökad självständighet och oberoende. Med oberoende menas inte bara frigörelse från föräldrarna utan även frånvaro av faktorer som skapar beroende eller minskar personens handlingsutrymme. Missbruk, tvång och förtryck är exempel på sådana faktorer, liksom diskriminering, stereotypa könsroller, påtryckningar av olika slag och brist på ekonomiska eller kunskapsrelaterade resurser. Offentliga insatser ska stödja ungdomars möjligheter till självständighet och oberoende.

Undomar är olika
En mångfald av värderingar och livsstilar bland ungdomar är värdefullt och bör bejakas inom demokratins ramar. Ungdomar varken kan eller ska passa in i enhetliga mallar. Deras förutsättningar och villkor varierar, bland annat beroende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, bostadsort, sexuell läggning och eventuella funktionshinder. All offentlig verksamhet för ungdomar bör bejaka mångfalden och sträva efter lika rättigheter och möjligheter för alla.
Länkar:

> Ungdomsstyrelsen