Click for English version
 
> Skoldemokrati
> Ungdomspolitik
> Trialogmetoden
> Trialogen
 
> Startsidan

Skoldemokrati

Föreläsningar/utbildning till personal/ förvaltning/ lärarutbildning/föräldraförening
I föreläsningar och utbildningar talar Ove Strand genomgående om skoldemokrati utifrån ett helhetsperspektiv. Inflytande är inte ett mål i sig, utan ett medel.

De övergripande målen i läroplanen lägger tydligt ansvaret på de vuxna i skolan, när det gäller att ge eleven (och föräldrarna) förutsättningar att kunna utöva inflytande, men det är inte förrän den enskilda skolan definierar varför delaktighet och inflytande kan vara en framgångsfaktor just där, som denna uppgift tas på fullt allvar i hela organisationen.

”Jag har själv upplevt hur elevinflytande varit en väg till ett bra klimat – en sammanhållande ´anda´ - på skolan (och dessutom 'smittat av sig' på såväl relationerna i personalgruppen, som de till föräldrarna). Men även hur denna förändring i skolans kultur gett nya förutsättningar för eleven att ta ansvar för sitt lärande. Jag har härigenom samlat exempel på hur dessa förutsättningar kan se ut (exempelvis arbete med 'inlärningsstilar' bland elever och föräldrar) samt exempel och ambitioner att se delaktighet och inflytande som en röd tråd från tidigareskolan och uppåt.”

Ove Strand betonar särskilt att det kollektiva, formella inflytandet och det individuella, informella inflytandet är två delar i en helhet, varför resonemang om skolan som demokratisk arena oundvikligen även kommer in på de formella strukturerna (elevråd, skolråd och pedagogiskt råd etc).

Elevrådsutbildning
En av Trialogs återkommande undersökningar bland elevråd ger alltid samma resultat: ”Det är de andra eleverna som är det stora problemet för oss i elevrådet. De bryr sig inte!”

Utifrån denna utgångspunkt bygger Ove Strand utbildningspaket för elevråd. Exempel på viktiga och intressanta områden som elevråd ägnat sig åt, varvat med teoriavsnitt, presenteras och fungerar som inspiration och startmotor för det i flera fall slumrande elevrådet.

Exempel:
- Analys av schemat som hinder eller möjlighet för elevinflytande
- Elevrådet som forum för samhällsfrågor?
- Det framgångsrika i nätverk mellan elevråd
- Handlingsplan MOT elevinflytande – en mycket avslöjande övning…

Traditionella inslag som styrdokument, mötesteknik mm ingår naturligtvis i utbildningen, beroende av vilket stadium i utveckling det aktuella elevrådet befinner sig på.

Trialogmetoden är en utmärkt metod för elevrådet att bli varse i vilken utsträckning det i nuläget har något reellt inflytande i skolan och hur det skulle kunna se ut.
> Läs mer om Trialogmetoden