Click for English version
Ur referensarkivet
> Trialog i Borås
> NUNI - det nationella...
> Trialog i Malmö
> Trialog i Eskilstuna
> Trialog i Örnsköldsvik
> Trialog i Lund
Relaterat
> Uppdraget
> Sveriges Ungdomsråd
> Ungdomsstyrelsen
> Startsidan
Trialog i samhället

Trialog är den tredje parten i en fördjupad dialog mellan beslutsfattare och medborgare.

”All offentlig makt utgår från folket”. Den första paragrafen i vår regeringsform har genom åren haft olika laddning beroende på vem som uttalat den och hur världen för stunden gestaltat sig. Demokrati är dock inte något en gång för alla givet; den demokratiska formen för samlevnad mellan människor är inte starkare än dess konkreta uttryckssätt i händerna på enskilda makthavare.

Så skört kan det vara att medan den ena kommunen sätter ”en ny demokratipolitik” högt upp på den politiska agendan, med fördjupad medborgardialog som väg och mål, kan grannkommunens ledning dra demokratins grundläggande värden i smutsen genom maktfullkomlighet och arrogans.Trialog ställer sina tjänster till förfogande för alla kommuner, organisationer och föreningar som inser att lösningarna på vår tids stora utmaningar tydligare än någonsin är beroende av enskilda människors engagemang och förtroende för varandra liksom för de politiskt valda företrädarna. Och därmed måste det individuella perspektivet matchas med överbyggnaden ”Tillsammans”. Medborgaren som upplever delaktighet och involvering är mer benägen att ta sin del av ansvaret samt förhålla sig solidarisk till fattade beslut - att vara medskapare.

Trialogmetoden och Trialogs övriga metoder att stimulera en fördjupad medborgardialog har klart fokus på att demokrati byggs genom att våra unga involveras i mötet med beslutsfattare. Dessa insatser har dock samma relevans i mötet mellan den centrala ”makten” och kommundelsråd, demokratiforum och andra former för samråd – i alla sammanhang där olika förväntningar och behov ska mötas och förhandlas vid ett och samma bord.
> Se delaktighetstrappan, 80 kb i PDF-format

För att fritt citera Demokratiutredningen: ”Endast de beslut som föregås av dialog och argumentation, där olika tankar och värderingar får plats, äger legitimitet”.
> Läs mer om Trialogmetoden, 180 kb i PDF-format
In Real Life:
px
Detta händer här och nu! Ett exempel på engagemang, mitt i vardagen, ungdomar i full planering, för ett samhälle de tror på!
px
> Läs ungdomarnas dialog