Click for English version
Trialog enligt...
> Lärare
> Elever
> Skolledning
> Elevråd
Relaterat
> Uppdraget
> Sveriges Elevråd SVEA
> Startsidan
Trialog i skolan

Delaktighet som har någon betydelse måste utgå från DIALOG mellan berörda parter.

Efter Trialogs uppdrag i olika skolor landet runt har samtliga lärare, elever, skolledning och föräldrar uttryckt önskemål om större delaktighet och mer inflytande än de upplevt att de har. De insatser vi valt att kalla Trialogmetoden har visat sig ovanligt lämpade att matcha detta behov. Som en skolledare uttryckte det: ”Det är helt enkelt så att detta är en metod i ordets rätta bemärkelse – med utbildning, ett dataprogram som visar upplevelse och målönskan – ja, t o m med ett material för färdighetsträning...”.

> Läs hela referensen
Utgångspunkten för Trialog är att verklig delaktighet och förutsättningar för ett ökat ansvarstagande endast kan skapas genom dialog och överenskommelser. Sedan länge har skolorna ett tydligt uppdrag att utveckla demokratin för att stimulera undervisning och skolverksamheten i stort. Härigenom kan skolan även stå som modell och jordmån för det demokratiska samhälle vi oupphörligt måste eftersträva. Utvärderingar visar genomgående att man famlar i uppdraget. Positiva exempel finns, men resultaten är svåra att mäta och redovisa på ett objektivt sätt.

> Läs hela referensen
Trialogmetoden visar tydligt, med hjälp av den s k delaktighetstrappan, den grad av delaktighet/demokrati samtliga inblandade parter i processen anser vara önskvärd. Den hjälper också parterna att definiera inom vilka områden delaktighet och inflytande kan vara en väg till utveckling för såväl den enskilde eleven, som den egna skolan.
> Se delaktighetstrappan, 80 kb i PDF-format

Trialogmetoden är tänkt att vara en genomgripande process med ett antal insatser som bör involvera hela organisationen med dess samtliga parter. Den är ingen engångsinsats. Enkäten bör följas upp och genomföras kontinuerligt vid lämpliga tillfällen för att mäta graden av delaktighet och inflytande. Den ska, omsorgsfullt planerad och genomförd, därigenom utgöra ett viktigt inslag i den enskilda skolans svar på demokratiuppdraget i styrdokumentens värdegrundsdel. Trialogmetoden är också en konkret väg till att lyfta fram och sätta ord på skolans tysta kunskap.
> Läs mer om Trialogmetoden, 180 kb i PDF-format