Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
 
> Startsidan
TRISS!!!
px
2009-09-24

- Nu har vi kontaktat vår folkhälsoplanerare för att få till ett möte och det blev väldigt positivt mottaget. Till mötet har vi också bjudit in kommunens barnkonventionsansvariga. Det ska bli riktigt spännande att förhoppningsvis börja samverka!
TRISS-projektet i Säter, Borlänge och Smedjebacken har nu avslutat den inledande serien med tematräffar (Uppdraget, Medel och Engagemang). Under den tredje förmiddagen var det alltså ”ENGAGEMANG” som inventerades och diskuterades. Medan ”Uppdraget (förstå) och ”Medel” (kunna) till största delen handlar om implementeringens metodkomponenter är det implementerings-komponenterna som fokuseras i delen ”Engagemang” – alltså ”den mänskliga faktorn”, medarbetarnas vilja och inställning.
Precis som under de tidigare delarna använde deltagarna en detaljerad mall för att bl a granska vilket förhållningssätt utföraren av uppdraget ”ungas delaktighet och inflytande” möter bland kollegor, politiker och personal och ute i verksamheterna. Ur Elizabeth Englunds avhandling om Landstinget Sörmlands arbete med att implementera barnkonventionen har en av granskningarna fått låna hållningarna ”Äntligen, det här har jag väntat på!”, ”Det här gör jag redan”, ”Det här har ingen bäring på mig” och ”Det finns inget behov av det här!” Vilket av uttalandena är vanligast - i skolan? I andra förvaltningar? Bland politikerna???

Andra exempel på frågeställningar i ”Engagemangsdelen” är i vilken utsträckning utföraren är/ska vara ”Vuxnas förlängda arm” eller ”Ungas röst” och om utföraren har tillgång till den strategiska nivån: ”Strateg eller doer”?
Nu går TRISS-projektet in i sin andra del – lokal uppföljning med processledning och planering inför det som komma skall på hemmaplan. Vid en ”redovisningskonferens” som Region Dalarna bjuder in till i Ludvika i oktober ska de tre kommunerna berätta om sina tankar ”so far” och hur de kommande stegen är tänkta att tas – t ex genom framtagande av ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram, tillsättande av en styrgrupp, utbildningsinsatser etc.
-Det svåra blir när projektet är över och vårt utvecklingsarbete ska skötas/ledas av oss själva, som en del av allt annat vi ansvarar för. Men vi har fått med oss mycket som gör det lättare.
Gärna en uppföljning om ett halvår/år tillsammans för att se vad som har hänt.


TRISS 2 MEDEL 16 sept

- Vad är syftet med ett ungdomsråd? Vi behöver ungdomsfokus i HELA organisationen. Och en styrgrupp under KS, så att vi får med alla nämnder. Nu är det mest en fråga för ungdoms-kontoret!?! (KS-ordförande). TRISS-grupperna från Borlänge, Smedjebacken och Säter har nu träffats för att under Trialogs ledning fördjupa sig i del 2 av TRISS-processen – ”medel”.
Efter att under den första träffen ha granskat och jämfört styrdokument och uppdragsbeskrivningar var det nu dags för de tre-delade grupperna (politiker, chef och utförare) att göra en inventering av hur förutsättningarna för att ta sig an uppdraget ser ur för utförarna i de tre kommunerna.
Många gånger kom diskussionerna att handla om mandat och förankringsmöjligheter, alltså hur utförarens ”medel” (kollegor, partners, kontaktpersoner etc) är beroende av status, förhållningssätt, revir, kommunikation. Med andra ord implementeringsdelens avgörande faktorer: ”den mänskliga faktorn”. Grupperna var överens om att den första förutsättningen för att lyckas och ”få med sig folk” är kunskap genom utbildning och nätverkskontakter. Projektets tre utgångspunkter "förstå, kunna, vilja" känns med andra ord lika relevanta på alla plan.
Inför projektets tredje del – ENGAGEMANG – är både politiker/chefer och utförare mycket involverade i bilder av hur styrprocesserna ska tydliggöras och genomsyras av ungdoms-perspektivet. Samt att de handlings-program som finns, eller kommer att finnas ska bli ”levande”.
- Spännande att utförargruppen lyft samma frågor! Stärker oss att fortsätta vårt arbete med U-pol handlingsprogram i styrgruppen på hemmaplan. (Chef).
 
TRISS-träffarna har hittills upplevts mycket positivt. Att på allvar få fördjupa sig i strategiska frågor för att ta ett av kommunens många åligganden på djupaste allvar, tillsammans de tre parterna, och med processtöd i form av exempel utifrån och en hel del problematiseringar - det känns nästan som någpt unikt:
- Härligt! Sätter igång många tankar/tankeprocesser. Positiv energi. Vi är på väg mot något bra. Utvecklande. Stärkande, känns bra att ha cheferna med på tåget. Bra tid till grupper = reflektioner. Du tar lagom med plats, styr bra. (Utförare).
 
För mer info
px
Mer om TRISS-projektet.


Se artíkel på Dalanätverkets hemsida dalakoll.se.
Länkar:

Referenser:

Rikard Rudolfsson, ungdomsdemokratisamordnare, Borlänge kommun
Birger Tuominen, Smedjebackens kommun
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser