Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Film om DIMPA i Dalarna
px
2011-01-21

-Vi hade aldrig kommit så här långt utan den här processen…

Beslutsfattare, chefstjänstemän och utförare i Trialogs process tillsammans med Region Dalarna är överens – DIMPA-projektet upplevs i mycket stor utsträckning som ett stöd i den enskilda kommunens strategiska arbete med att öka ungas delaktighet.

Ta del av Trialogs film från år 1.
Se filmen i kortversion.

Strategidagen i våras inledde Dalarnas IMPlementeringsprocess – DIMPA med 14 dalakommmuners 3-partsgrupper som deltagare, en fortsättning med inspiration från TRISS-projektet 2009. I två etapper har under hösten mer lokalt anknutna implementeringsträffar genomförts. I grupper om 4-5 har kommunerna träffats för erfarenhetsutbyte och utbildning runtom I länet.

Trialog har tillsammans med projektgruppen, ledd av Region Dalarnas Sara Tigerström planerat insatserna utifrån deltagarnas nulägesbeskrivningar och upplevda behov. Vid lämpliga tillfällen har sedan Trialog tillfört perspektiv, ny kunskap och tips, som “nya pinnar på glöden”. En stor utmaning i ett nätverk av detta slag är att anpassa den input som ges så att alla deltagare får ny energi, oavsett vilken fas i utvecklingen man befinner sig i, men enligt utvärderingarna betraktas processen som helhet som mycket lyckad.

På DIMPA-gruppernas bord har under hösten, bland en mängd frågor om strategier och implementering 2 tunga delar legat: Strategiska program och “H-U-R-gruppen”.

Vikten av att förtydliga uppdraget i styrdokument har gett fart åt ett stort antal av kommunerna att antingen se över eller för första gången skapa någon form av “Barn- och ungdomspolitiskt program”. Skillnaden mellan program och handlingsprogram och vikten av att inte detaljstyra innehåll och form, men ändå ge en tydlighet och en stödjande organisation för de processer man står inför, har varit en av reflektionerna i denna del.

Hur får ungdomssamordnaren – utföraren – förankring och mandat? Här har diskussionerna handlat om en grupp för förankring och planering – med inspiration från den grupp Borlänge skapade i o m TRISS-projektet – HUR-gruppen (Hållbar Utveckling och Reflektion). Med stor energi diskuterade och skrev varje kommun fram sin HUR-grupp I en av de olika matriser som ger konkretion åt processen.

- Vi har tagit ett nytt steg i det lokala demokratiarbetet

- Det fortsatta arbetet i kommunen har blivit tydligare


- Hur viktigt det är med en HUR-grupp för att samordna ett förvaltningsövergripande och kommunövergripande arbete.


2010 avslutades med Strategidag 2, då en mängd goda exempel från deltagande kommuner kunde lyftas. Den allmänna känslan under dagen var:

- Tänk så mycket som hänt! Så många av kommunerna som verkligen tagit ett eller flera konkreta steg i implementeringsprocessen...

Projektet fortsätter under 2011, även nu med finansiellt stöd från Ungdomsstyrelsen som med stort intresse följer projektet. 2011 tar man dessutom ett nytt steg – “från DIMPA-grupp in i organisationen”. För bästa stöd matchas DIMPA-gruppernas strategiska arbete med utbilidningar för kommunernas nya politiska formeringar i kommunfullmäktige.

Parallellt kommer även själva målet att bli mer och mer närliggande – “från DIMPA-grupp UT i verksamheterna”.

Trialog anlitas som processledare för DIMPA-grupperna även under 2011 och står dessutom för utbildningsinsatserna till Dalakommunernas fullmäktigeförsamlingar.
För mer info
px
Sara Tigerström, samordnare, Ung Kraft, Region Dalarna
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser