Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Borås - Årets ungdomskommun 2010
px
2010-12-04

Trialog anlitades 2009 av Borås stad för processledning i ett utvecklingsarbete som nu går in i sitt tredje år. När kommunen vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens 30 nov utsågs till Årets ungdomskommun 2010 var detta även för oss efter två års coachning en skön bekräftelse.

Uppdraget från kommunstyrelsen till den ansvariga enheten i Borås stad – folkhälsoenheten med Marianne Ferdinandsson som samordnare för ungas inflytande – var att dels uppdatera programmet ”Inflytande för barn och ungdomar i Borås stad” och dels att införliva barnkonventionen i den kommunala beslutsgången.
 
Kontakter togs alltså med Trialog och en översiktlig strategi utformades, en strategi som undan för undan fick alltmer konkret form. Under 2009 var fokus skola och fritidsgårdar och Trialog genomförde utbildningar i Trialogmetoden på sex av kommunens stora skolenheter för elevråd, skolledningar och personal.
 
Inför 2010 skissades den breda bild fram som skulle få namnet Boråspaletten - se pdf. Utbildningsinsatser kompletterades med processledning, exempelvis till den strategiska förankringsgruppen Samlad Kraft samt direkt och kontinuerlig coachning till samordnaren.
 
Under våren 2010 utbildades de tre inflytandeforumen, två ungdomsråd och ett demokratiforum, i kommunen var för sig och tillsammans i Trialogs ”paket” för reflektion och utveckling – se Tjänster. En viktig del i utbildningen var förberedelsen inför mötet med beslutsfattare och tjänstemän under de två demokratidagarna senare under året.
 
Parallellt skapade samordnaren nätverk som länkar i kedjan av ord, förslag, frågor, svar och diskussioner mellan beslutsfattare och Borås unga. Ute i verksamheterna fanns redan ett sådant mellan personal på fritidsgårdarna och efter utbildningarna i skolorna under 2009 fanns nu även kontaktpersoner bland lärarpersonalen som kunde knytas ihop i ett nätverk som är under utveckling.
 
Minst lika viktigt är de av förvaltningscheferna utsedda ide´bärarna – en för varje förvaltning och stadsdel. Dessa tjänstemän är nyckelpersoner, var och en med ett klart identifierat uppdrag att ha ett vakande öga över att ärendena på de politiska agendorna färgas av paletten, att de ungas perspektiv lägger en fräsch nyans över dagordningarna.
 
Kulmen i årets utvecklingsarbete har utan tvekan varit demokratidagarna, båda med det genomtänkta syftet att ”förbereda för kommande möten” – kort och gott ”dialog OM dialog”. (Se film från demokratidag 1).
Alltför många stora sammandragningar (demokratidagar, ungdomsfullmäktige, rådslag…) ute i landet, och även tidigare i Borås stad, har resulterat i långa listor med goda idéer och förslag som inte tagits om hand eller kommit tillbaka till de unga i form av rapporter och redovisningar av resultat. Främst har detta berott på att man i den kommunala organisationen saknat förståelse och en riggad organisation för att ta det ansvar som krävs, för att inte hela arrangemanget ska upplevas som skendemokrati och bli kontraproduktivt.
 
Nu ligger ett rikt material för utvärdering och analys inför planeringen av nästa steg. Bl a planeras fortsatta utbildningsinsatser in i organisationen. Ledningsgrupper och beslutsfattare står i tur att involveras för att skapa ökade förutsättningar för ide´bärarna att fullgöra sina uppdrag och fördjupa implementeringsarbetet.
 
Utöver detta inre arbete står nu kommunen inför stora och angenäma utmaningar. Åtskillig uppmärksamhet i form av studiebesök och resor väntar de mest involverade. Borås stad har placerat sig i ett välförtjänt fokus, minst fram till 2012 års rikskonferens, då utmärkelsen möjligen vandrar vidare till en ny, framåt kommun. Under 2011 har Ungdomsstyrelsen bestämt sig för en "time-out" vad utmärkelsen beträffar:

- Tanken är alltså att vika detta mellanår till reflektion och utvärdering. Utmärkelsens förutsättningar ska ses över och utvecklas, säger projektledare Jonas Larsson Thörnberg.

Ta del av "En process till Årets ungdomskommun" ur en processledares perspektiv.
För mer info
px
Samordnaren för ungas inflytande Marianne Ferdinandsson.
Länkar:

Se i youtube-klipp när utmärkelsen överlämnas.

Hör Marianne Ferdinandsson i intervju  i  P4.

Läs mer i Trialogs nyhetsarkiv.

Läs om utmärkelsen på Ungdomsstyrelsens hemsida.

Mer om Borås inflytandestrategi på kommunens hemsida.

www.nuninatverk.se
   

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser