Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Strategiskt i Gävleborg
px
2011-10-16

- Backa tillbaka. Återkoppla från utbildningen till uppdragsgivare. Delta i styrgruppen för medborgardialog. Få mandat att jobba med frågorna i alla nämnder och förvaltningar…

En av de viktigaste erfarenheterna Trialog förmedlar är att inte ha för bråttom med ”Demokratidagen” eller ”Ungdomsfullmäktige”. Först måste ett antal strategiskt viktiga frågor besvaras och saker ske på den strukturella och säkerställande nivån.
 
Region Gävleborgs 1-åriga processutbildning för beslutsfattare, chefstjänstemän och utförare ett av få intressanta exempel på hur den lokala ungdomspolitiken utvecklas med regional samordning och stödjande insatser:
 
“Hur kan vi tillsammans, och en och en, implementera ett tankesätt i våra organisationer som gör att vi ser en sammanhållen barn- och ungdomspolitik som en vinst? Där unga är medskapare och våra förvaltningar strävar mot samma mål, att nå samverkan för att barn och unga ska känna sig delaktiga genom hela uppväxttiden?”
 
Efter vårens genomgång av styrdokument och reflektioner gruppvis kring dikotomierna “problem – resurs”, “framtid – nutid” m fl satte kommungrupperna igång med att formulera sitt första steg. Liksom i DIMPA – Dalarnas Implementeringsprocess – finns ett antal teoretiska utgångspunkter ur Trialogs verktygslåda som grund för övningar och inspel från processledningen – “förstå, kunna, vilja” är en av dem, hämtad från professor Lennart Lundquist.
 
Under processdagen i oktober deltog Startcentrum I Örebro med det entreprenöriella synsättet som återspegling av vad grupperna erfarit I ett antal kreativa övningar. Deltagarna fick reflektera over sina roller I processen, vilken fas man befinner sig I och vikten av att veta “varför”, innan man ”kämpar igång med “vad och hur”. Med andra ord ett levandegörande av Trialogs mer teoretiska inspel om att vänta med det operativa innan det strategiska ligger klart – innan man kan ta om hand allt det som sätts igång i möten och dialog.
 
Årets process avslutas i december, då man också tar ställning till en eventuellt fortsättning – allt utifrån deltagarnas utvärdering och önskemål.

För mer info
px
Therese Metz, utvecklingsstrateg, Region Gävleborg
Elin Sundgren, utvecklingsstrateg, Region Gävleborg
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser