Click for English version
 
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Barnkonventionen och sjukvården
px
2013-03-01

Hur efterlever man barnkonventionens artiklar om barnets rätt i kontakt med hälso- och sjukvården? Barnets rätt till information och möjligheten att ställa frågor och få känna sig delaktigt i beslut om de åtgärder som står för handen?
Barn- och ungdomskliniken, Sörmland har inlett en process tillsammans med Trialog med målet att säkra det vi kallar "en utvidgad barnkompetens" bland dem barn möter i vårdsituationen.
 
Barn- och ungdomsklinikens personal på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm kommer att involveras i processen som tar sin avstamp i medarbetarperspektivet. Genom att stärka graden av inflytande över sin egen arbetssituation med hjälp av Trialogs modell, från inventeringsdelen via enkätprogrammet Trialogen och fram till de överenskommelser som görs i den efterföljande dialogdelen skapas nya förutsättningar för personalens fokus på barnperspektivet i del 2 – ”Hur vidgar vi barnkompetensen”. Med andra ord samma koppling som vi gör mellan skolpersonalens grad av delaktighet och beredvilligheten att ta sig an elevinflytandedelen i värdegrundsarbetet.
 
Under våren tillsätts en projektgrupp bestående av representanter för ledningen, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal – en grupp som har förankring och delaktighet som främsta syfte. Parallellt knyter vi kontakter med andra aktörer inom och i anslutning till Barn- och ungdomskliniken Sörmland. Intressanta sådana är redan djupt engagerade inom området och kan komma att bli samarbetspartners i processens del 2, bl a Mälardalens högskola och – inte minst – Landstinget Sörmlands genomarbetade och uppmärksammade modell med barnkonventionspiloter under samordning av Monica Gustafsson-Wallin, strateg för barnrättsfrågor.

För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser