Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Trialog i sjukvården (2)
px
2013-09-14

- Jag blev positivt överraskad. Vi har fått ett verktyg att gradera det vi vill bestämma över och sedan se om vi o våra överordnaden kan komma överens i hur mkt vi kan bestämma i varje fråga. En jättebra bas i delaktighetsarbetet och jag gillade frågan att finns det verkligen något som vi inte kan påverka?


Trialogs delaktighetsprocess på Barn- och ungdomskliniken, Landstinget Sörmland har nu startat i och med att 160 medarbetare och ledning deltagit på de två klinikdagarnas mix av undervisning och workshops.


Genom att inventera och tillsammans reflektera över hur delaktigheten på de tre sjukhusen i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping ska förstärkas är samtliga personalkategorier (psykologer, undersköterskor, sekreterare, lekterapeuter, barnläkare och sjuksköterskor samt ledning) nu involverade i Trialogs process ”Förutsättningar för samverkan”. Utgångspunkten är sjukhusledningens medarbetarenkät som visade att delaktighet är ett prioriterat förbättringsområde. Delaktighetstrappan och de workshopdelar den presenteras med i vår delaktighetsprocess mottogs med stort intresse och imponerande engagemang av deltagarna – för oss en ny målgrupp vid sidan av kommunpolitiker och skolpersonal.


Delaktighet för medarbetare är, som tidigare nämnts, den första delen i en större process över minst två år. I ett nästa steg har satsningen fokus på dem kliniken är till för – barnen, ungdomarna under 18 år. Processen syftar alltså till att genom egen upplevd delaktighet tillsammans diskutera och så långt det går säkra patientens delaktighet i mötet med sjukvården. Allt med barnkonventionen som utgångspunkt.


Delaktighetsdagarna medgav många tillfällen till reflektion och diskussion, både beträffande den egna upplevelsen av inflytande, eller bristen på sådant och vad man framöver främst vill få mer inflytande över:


- Dagen har varit väldigt bra, precis som jag har förväntat mig. Bra upplägg. ”Delaktighetstrappan” anser jag är ett bra verktyg att mäta inflytandenivå hos alla medarbetare och medger möjligheter att påverka (om önskas). Jag ser fram emot att detta arbete ger kliniken vägledning om hur ska man prioritera förändringsarbete.

 

- Överlag en bra dag med givande diskussioner och reflexioner.

Viktigt att få en gemensam grund för diskussion om delaktighet

Spännande process

Känns som om vi är på steg 7 i delaktighetstrappan än så länge i processen, eftersom vi utifrån medarbetarenkäten faktiskt lyft själva frågan…


Nästa steg är att den nybildade projektgruppen med representanter från samtliga yrkeskategorier samt ledningen tar omhand det rikliga material som klinikdagarna resulterat i. Ur deltagarnas samlade tankar ska ett utkast till enkätfrågor tas fram, ett förslag som sedan går tilbaka på remiss till samtliga. Delaktighet från första början så att all risk för att processen ska upplevas som ”dekoration” eller ”manipulation” (steg 1 och 2 på trappan) undanröjs.


Mer i kommande artiklar.

För mer info
px
Barn- och ungdomsklinikens chef: Diana Bornstein Welff
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser