Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
px
2014-02-14

Delaktighet för medarbetare är som nämnts i tidigare artiklar ett tydligt anvisat utvecklingsområde inom hälso- och sjukvården, Landstinget Sörmland. Trialogs process på Barn- och ungdomskliniken har nu gått in i den viktigaste delen – dialogdelen. Projektgruppen har den samordnande rollen och i inledningen av 2014 har man gett cheferna för enheterna uppgiften att se till att det bildas mindre delaktighetsgrupper ınom varje enhet.
 
Läkargruppen var den första att ta hand om resultatet från Trialogs medarbetarenkät i höstas. Utifrån det specifika resultatet för just läkarnas arbetssituation valde man under en trevlig kvälls samvaro ut tre prioriterade områden från enkätundersökningen för utveckling i delaktighet: Bemanning, Kompetensutveckling och Effektivisering av tid.
 
I ett nästa steg inventeras och diskuteras varje fråga genom bildandet av tre grupper med ca 6-7 läkare i varje och eftersom man redan här hamnat på steg 6-9 på Delaktighetstrappan beroende på hur beslutsdelen kommer att gå till kan man verkligen tala om verksamhetsutveckling i delaktighet.
 
På andra enheter – vårdavdelningar, mottagning, sekreterare – prioriteras områden som Schema, Inre miljö, Handledning och Tid för reflektion.
 
Parallellt med delaktighetsprocessen utifrån medarbetarperspektivet startar ”Steg 2 – delaktighet för patienten” med inventering och planering. Mer om detta i kommande artiklar.

För mer info
px
Verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken Sörmland Diana Bornstein Welff
Projektledare Mathias Bernal.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser