Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Trialog - 10 år
px
2016-06-28

Med den 135:e artikeln i nyhetsarkivet konstaterar vi att Trialog varit verksam aktör som konsult på den nationella arenan i ett helt decennium. Från de första uppdragen med trevande tjänsteformuleringar, oftast i form av korta framträdanden – till omfattande processer gällande ledningsstöd och implementering.
En genomgång i arkivet visar hur några uppdrag står ut som särskilt framgångsrika och därmed även viktiga eftersom de utvecklade företaget och våra tjänster. Utvecklingen från föreläsare/workshopledare till processledare hade inte varit möjlig utan de stora och fleråriga jobben i Borås och Dalarna. Erfarenheterna från dessa och liknande uppdrag (Göteborg, Skövde, Ö-vik …) är ovärderliga för det som de senare åren fått nästan 100 % av vårt fokus – Barns delaktighet i vården i Landstinget Sörmland.

Samarbetet kring delaktighet med Barn- och ungdomskliniken startade 2013 och finns beskrivet i en rad artiklar här intill. Då Konventionen om barnets rättigheter med stor sannolikhet blir svensk lag i närtid är de djupgående insatserna på såväl lednings- som avdelningsnivå högintressanta och föremål för växande uppmärksamhet. Exempelvis har Trialog under detta fjärde år fått möjlighet att arbeta nära landstingets utvecklingsenhet och dess verksamhetsutvecklare – ett konstruktivt och effektivt samarbete i stor ömsesidighet och med höga ambitioner.
 
I skrivande stund har därigenom arbetet med att säkra medarbetarens möjligheter till delaktighet – det vi kallat ”steg 1” och som föregick satsningen på barns delaktighet och bemötandefrågor – gått in i en ny och skarpare fas. Med delaktighetstrappan som instrument ska den faktiska graden av delaktighet i medarbetarens vardag definieras och förtydligas, utvecklas och säkras. I detta ligger bl a ett starkt fokus på att förändra APT-mötena på de olika enheterna så att de får större utrymme för aktiva inslag och dialog än att de som idag ofta är fallet till största graden är informationsmöten. På liknande sätt som samtliga nämndmöten i Strängnäs kommun i början av 2000-talet märktes med hjälp av delaktighetstrappan (utifrån vilken delaktighet varje enskild fråga rymde) ska nu APT:erna och beslut fattade av de enskilda cheferna dessutom ”DIA-märkas”.
 
Efter de 10 åren är det med största tillfredsställelse bäraren av Trialog – Ove Strand – konstaterar att ”de sista ljuva åren” i ett långt arbetsliv kan få inrymma privilegiet att själv välja såväl antalet uppdrag som vilka - samt vilken tid från privatlivet de ska få ta. ”Lagom” – känns det som.

För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser