Click for English version
 
 
> Startsidan
Delaktighet = Hälsa (SANT!)
px
2007-03-05

Delaktighet och inflytande är en förutsättning för en god folkhälsa. Att exempelvis involvera ungdomar i beslutsfattande, kan relateras till både förbättrad hälsa och bättre skolresultat.”. Detta slås fast i en studie som Statens Folkhälsoinstitut publicerar på sin hemsida www.fhi.se. I ”När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan. En systematisk forskningsöversikt”, av Pia Wennerholm Juslin och Sven Bremberg, R 2004:30.) ställer sig författarna frågan om detta går att belägga i genomförda vetenskapliga undersökningar:

smedjebacken   ”Delaktighet och inflytande i samhället brukar betraktas som en grundläggande förutsättning för folkhälsa (Regeringens proposition 2002/03:35). Barnkonventionen anger att även barn har rätt till inflytande i frågor som rör dem själva. Barns inflytande kan dock komma i konflikt med deras välfärd eftersom barn kan ha svårt att överblicka
konsekvenserna av en del beslut. Det är därför angeläget att klargöra om ökat inflytande för barn i frågor som rör dem själva har gynnsamma effekter på deras hälsa och välfärd.”

Resultatet i sammanställningen är klart och tydligt:

”Delaktighet och inflytande är en förutsättning för en god folkhälsa...Studierna gällde barn i åldern 4–12 år och redovisade hälsoeffekterna av barns inflytande i skolan. Sammantaget visade 20/24 analyser att barns hälsa gynnades av ökat inflytande... Det som särskilt visat sig gynnas är skolprestationerna och den sociala hälsan.”

Resultatet betraktas också som generaliserbart för övriga skolstadier, eftersom undersökningar bland vuxna visat ännu tydligare resultat än bland de yngre barnen.
Länkar:

>"När barn och ungdomar får bestämma mer...", 260 kb i PDF-format
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser