Click for English version
 
 
> Startsidan
Statsvetenskaplig forskning
px
2008-01-27

Två nya arbeten från Göteborgs Univer-sitet har på olika sätt beröring till Trialogs verksamhet: ”Ungdoms-inflytande – en chimär?” av Sofia Almlöf och ”Demokratisk kompetens. Om gymnasiet som demokratiskola” av Tiina Ekman. Uppsatsen om ungdoms-inflytande har underrubriken ”En studie av ungdomsråd i två svenska kommuner” och är direkt kopplad till Trialog genom skribentens metodval. Genom en mix av Arnstein/Roger Hart/Trialog har Sofia Almlöf skapat sitt eget instrument för att mäta delaktighet och inflytande.

 
Med hjälp av delaktighetstrappan, eller inflytandetrappan, som hon valt att kalla sin variant av Arnsteins stege har Sofia först utvärderat graden av inflytande för två av landets ungdomsråd och därefter med resultatet som grund granskat ungdomslotsens (ungdomsrådets tjänstemannastöd) betydelse. Sofias hypotes är att ungdomslotsen spelar en avgörande roll för hur väl ungdomsrådet lyckas vara part i en konstruktiv dialog och därigenom påverka den lokala beslutsapparaten. Den modell som ligger till grund för denna del av uppsatsen är Lennart Lundquists ”Vilja, kunna, förstå-modell”.
 
Sofia konstaterar som ett av resultaten i uppsatsen att ungdomslotsen verkligen spelar en viktig roll, men att den omgivande kontexten – tjänstemän och beslutsfattare – är än viktigare: ”I stället ser jag tendenser som pekar på att kontakten med och engagemanget från politiker och tjänstemän i kommunen spelar en viktig roll för utfallet i termer av inflytande…det är på sin plats att understryka vikten av att beslutsfattare, vid inrättande av ungdomsråd, har klart för sig hur ungdomsråden ska involveras i den kommunala beslutsprocessen samt att det finns en vilja och ett engagemang hos politiker och tjänstemän att verkligen involvera ungdomarna.”. Uppsatsen är tillgänglig som pdf i länk nedan.
 
Tiina Ekmans avhandling utgår från skolans demokratiuppdrag och är en noggrann genomgång av gymnasisternas inställning till ett framtida ”aktivt medborgarskap”. Tiina Ekman använder begreppet ”Demokratisk kompetens”, definierat som dels ”demokratikunskaper” och dels ”politiskt självförtroende”. Utifrån ett omfattande material i form av datainsamling via enkätfrågor bland 18-åringar i gymnasieskolan år 2000 har skribenten kunnat göra en mängd intressanta iakttagelser. Vi kan exempelvis konstatera att ”…ungdomar som har deltagit i elevrådsarbete har ett bättre politiskt självförtroende jämfört med andra…Dessutom, även om andelen som har deltagit i elevrådens verksamhet är högst bland naturvetare är skillnaderna programmen emellan inte särskilt stora. Det innebär att elevrådsarbete utgör ett jämlikhetsfrämjande inslag i skolans demokratiarbete.”.  
 
Ett annat intressant resultat av avhandlingen sammanfattar Tiina Ekman i orden: ”Den motsägelsefulla tesen att fler kurser i samhällskunskap inte förbättrar ungdomars demokratikunskaper har åter funnit stöd. Resultaten i denna studie tyder på att det i stället är viktigare hur undervisningen genomförs. Det är framför allt undervisningens deliberativa kvalitéer som gynnar demokratikunskaper…”. Avhandlingen finns länkad som pdf nedan.
För mer info
px
Foto: Hanna Rydholm, 2004.
Länkar:

uppladdat/Demokratiskkompetens(2).pdf
uppladdat/Ungdomsinflytande(2).pdf
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser