Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Landstinget Sörmland
px
2008-04-16

Landstinget Sörmland har anlitat Trialog för utbildningsinsatser gällande delaktighet och inflytande. Det är främst barnkonventionens artikel 12 som står i centrum för Trialogs kombinerade föreläsning och workshop på Solbacka den 20 maj. Utbildningen riktar sig till de s k ”barnkonventionspiloterna” som finns i landstingets enheter med uppdraget att implementera barnkonventionen i den egna verksamheten.

 
Monica Gustafsson-Wallin är landstingets barnstrateg och den som samordnar ansvarar för piloternas fortbildning mm. Barnstrategen ger exempel på frågor som varje vuxen i kontakt med barn bör ställa sig utifrån barnkonventionens artikel 12:
 
”När kan barnet bilda åsikter? Pratar vi med eller till barn? Hur lyssnar vi till barn? Vilken möjlighet har barnet att fritt uttrycka sina åsikter i vår verksamhet? I vilka frågor ger vi barnet möjlighet att uttrycka sina åsikter? Hur beaktar vi barnets åsikter? När beaktar vi barnets åsikter? Hur kan vi låta barnet få inflytande över vår verksamhet?”.
 
Exempel på hur barnperspektivet konkret påverkat de miljöer barn möter i exempelvis sjukvården är enligt Monica Gustafsson-Wallin

...nybyggda väntrum för barn och familjer och enkätundersökningar till barn och unga om hur de upplever en speciell verksamhet, där svaren sedan lett till ändringar i t ex omhändertagande och bemötande. På handikapp och habilitering har två kuratorer startat ett barn- och ungdomsråd för funktionshindrade barn, i syfte att prata om hur verksamheten kan bli mer uppmärksam på de ungas behov och hur de vill ha stöd och vård.”.

Arbetet med att implementera barnkonventionen i Landstinget Sörmland har följts av Elizabeth Englund, och redovisas i avhandlingen ”Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande: Statligt ansvar - regionalt lärande?”, pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Elizabeth Englundhar bl a följt ”barnkonventionspiloternas” och hur de bemötts i sina respektive verksamheter. Resultatet av studierna redovisas utifrån den övergripande frågeställningen "Hur sker lärandet och vilka kunskapsprocesser utvecklas hos individen och gruppen i en organisation som åtagit sig att implementera konventionen om barnets rättigheter?". 

Läs mer om avhandlingen på Landstinget Sörmlands hemsida – se nedan.

För mer info
px
Programmet för utbildningsdagen.

uppladdat/program 20 maj.pdf
Länkar:

Elizabeth Englunds avhandling:

www.landstinget.sormland.se/Startsida/Verksamheter/folkhalsa/Strategiskt-arbetet-med-FNs-konvention-om-barnets-rattigheter/Forskning-pagar/
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser