Click for English version
 
 
> Startsidan
ENID - Elevrådsnätverket i Dalarna (3)
px
2008-06-05

Efter vårens tredje och avslutande konferens på Brunnsviks folkhögskola i Ludvika är ENID – Elevrådsnätverket i Dalarna redo. Nätverksträffarna under läsåret 08/09 står för dörren med början på Bergaskolan i Smedjebacken. Ett 30-tal elever från de 7 skolorna kommer med stöd från Trialog och projektledningen att driva sitt demokratiarbete på skolorna, delvis i sitt eget erfarenhetsutbyte och delvis i dialog med sina rektorer och stödpersonal.
 
Nätverksträffarna är alltså tänkta att ambulera mellan de deltagande skolorna. Respektive elevråd får därmed en träning i arrangör- och värdskap, samtidigt som man som besökare får en mängd intryck av värdskolan att ta med sig hem. Hur ser det ut i skolornas gemensamma utrymmen? Bänkplacering i klassrummen? Grupprum? Maten i matsalen, Elevcafeteria? Allt talar sitt språk och är värt att spegla sig i. Dessutom har varje skola någon specialitet – stor eller liten – att berätta om och dela med sig av. ”Nätverk”!
 
Varje träff har två huvuddelar. Dels problem- eller tipsrundan, då varje elevråd får lyfta ett aktuellt ärende, ett problem av elevinflytandekaraktär, och få de andras syn på det – och kanske en lösning! Den andra delen är de prioriterade frågorna från vårens process med att ta fram ”Visionsdokumentet” för ”En skola med demokratisk kompetens”. På var och en av nätverksträffarna ska minst en av dessa frågor diskuteras.
 
Tanken är alltså att man först för diskussionerna gruppvis, elever, rektorer och personal var för sig. Och sedan efter lunch möts för ”förhandling”. Med Trialogs tidigare genomgång av ”What´s the sound of one hand clapping – D-I-A”  som grund kommer medvetenheten om graden av delaktighet att lägga en skarp grund för samtalen.
 
Arbetet med att ta fram Visionsdokumentet kom under vårens gång att gå från den breda "kulturinventeringen" till att alltmer fokusera reella inflytandedelar . Inför nätverksträffarna kvarstår i dokumentet 17 frågor, varav de 7 viktigaste är:
 
Elevrådets verksamhet
Klassrådet
Inlärningsstilar
Dialog med skolledning och andra
Arbetssätt på lektionerna
Skolmiljön inomhus
Plan för elevinflytande


Foto: Jerker Svensson
 
För mer info
px
birger.tuominen@smedjebacken.se

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser