Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Åbo
px
2008-09-14

Var på delaktighetstrappan befinner sig Finlands unga? Trialog har besökt Åbo Center för barn- och ungdomsforskning för ett erfarenhetsutbyte och träffade centrets amanuens Camilla Ehrs och hennes kollegor Mervi Tiensuu-Tsiopoulos, forskare och Leena Haanpää, koordinator för att få svar på frågan.


Centret är ett bra exempel på tvärvetenskaplig samverkan för ett helhetsperspektiv på ungas levnadsvillkor. En mängd aktörer ingår i olika projekt och studier, bland annat Åbo universitet, Åbo Akademi och de övriga fem högskolorna i Åbo. Ett större projekt centrets representanter berättar om är ”Nycklarna till en god uppväxt”. Ett 1000-tal barn, födda i Egentliga Finland (sydvästra) under 2007 ska följas till och med 28 års ålder och under hela denna tidsrymd studeras ur olika infallsvinklar. Ett av målen med studien är att ringa in faktorer som kan leda till utanförskap.
 
Ett nytt projekt centret är i startgroparna med är Under LUPP. ”I och med det nya Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet från 2007 står frågan om barns och ungdomars delaktighet och inflytande på dagordningen på ett helt annat sätt än tidigare”, berättar Camilla Ehrs. ”Därför känns intresset för att genomföra en motsvarighet till er svenska LUPP-undersökning, Under Lupp, stort just nu. Tidigare har den gjorts i Österbotten, men nu står Egentliga Finland på tur.”.
 
Under mötet växer successivt en bild av läget i grannlandet på andra sidan Bottenviken fram. ”Vi talar allt oftare om det där att en fjärdeklassare är expert på att vara just fjärdeklassare och att vi mer måste tänka på att göra och iordningställa saker TILLSAMMANS MED unga eller ge dem redskap att själva göra det. Fram till nu har vi varit för upptagna med att göra saker FÖR dem”.
 
I det Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet betonar man att nya satsningar behövs i kommunerna för att stärka demokratin och ungas engagemang. Ett av de konkreta målen lyder: ”Före slutet av 2010 använder alla kommuner aktivt ett system för påverkan och hörande för 5―17-åringar, som fungerar enligt barnens och ungdomarnas olika åldersstadier och förutsättningar. Målsättningen stöds av skapandet av ett verktyg för nätdemokrati”. Dokumentet nämner även ”barnparlament och ungdomsfullmäktige” och konstaterar att ”…samtliga skolor måste innan 2010 inrätta elevkårer…” som på ett reellt sätt påverkar verksamheten. 

Finlands Barnombudsman Maria Kajsa Aula är ännu tydligare när hon menar att barnens rättigheter att delta inte tillgodoses tillräckligt i Finland:  ”Hemkommunen är den viktigaste arenan för barnets delaktighet. Även om minderåriga saknar rösträtt är de ändå kommuninvånare som har rätt att påverka frågor i hemkommunen. Ledamöter av kommunfullmäktige som väljs på hösten måste sätta en ökning av barns och ungas påverkansmöjligheter som högsta mål på dagordningen”. Aula säger vidare på Barnombudsmannens hemsida att ”För att barnen i större utsträckning ska kunna delta i beslut som gäller dem själva måste de vuxnas attityder förändras. De vuxna måste inse att barnens prioritetsordning ofta är en annan än hos vuxna”.

Aula pekar även på skolan som det viktigaste lokala forumet för barnens påverkan och på att mötesplatser skapas centralt i kommunen: ”Det måste finnas en elevkår i varje skola. I varje kommun bör man även inrätta barnens parlament och ungdomsfullmäktige eller motsvarande som de vuxna stöder och hjälper med opinionsbildningen. Det är nödvändigt att utreda och höra barnens och de ungas åsikter såväl i dagvården, i skolorna, inom barnskyddet som vid planering av miljön och trafiken”.
För mer info
px
Läs mer om Åbo center för barn- och ungdomsforskning.

Ta del av ett exempel på ny demokratiutbildning i skolan:

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser